Kapitalista parazita

kapitalista parazita
  1. Nincs Trichomonas a kenetben
  2. Sok-sok év múlva, amikor erről a korszakról írnak könyveket, a
  3. Vélemény Ez a cikk több mint 1 éves.
  4. Korunk 3. sz. - EPA
  5. Burzsoázia – Wikipédia
  6. Elnyomorodik-e a munkásosztály? I. rész « Mérce

A kapitalista világ gócpontja, az USA gazdaságának hanyatlása magával rántja a világrendszer egészét. Az egypólusú világ fölváltása helyett valamilyen hatékony, sokpólusú formával inkább hosszan elhúzódó alkony beköszöntésével számolhatunk. A barbárság menetel, azonban indulóban az elnyomottak fölkelése is. A válság végének kezdete vagy kezdetének vége? Mielőtt robbant volna a pénzügyi bomba — szeptemberében - Bernanke azt jósolta, hogy ilyesmi sohasem következhet be, s amikor mégis megesett, újabb jövendölése az volt, hogy rövid időn belül jön a föllendülés.

Nem ő volt az egyetlen, aki így vélekedett. Néhány elszigetelt jelzésből félelmetes mé­diakampány kerekedett avégre, hogy ezt az eszmét sulykolja. Igazából a gazdasági nagyhatalmak kormányzatainak nagytömegű pénzinjekciói, amelyek főleg kapitalista parazita bankrendszert jutalmazták, a pénzalapok óriási bőségét generálták, s ezek a termelés és a fogyasztás általános csökkenésének körülményei közepette a tőzsdeügyletekben kaptak haladékot arra, hogy tőkéik jövedelmezőségét megőrizzék.

A részvények értéknövekedését kihasználva, fölverték nyálka az üröm ürömében árfolyamát, ami aztán még több és több pénz befektetéséhez adott ösztönzést a tőzsdén.

Ráadásul a világ tőzsde-eufóriájának fölpörgető motorjába, az Egyesült Államok tőzsderendszerébe a helyi származékos jelzálogpiaci pénzeken túl, még fontos külső forrásokból táplálkozó spekulatív pénzalapok áram­lottak be, s kihasználva a dollár tartós gyöngélkedését, rohamszerűen vásároltak föl olcsó és emelkedő árfolyamú részvényeket.

Megismétlődött ekképpen az es évek végének és nek a spekulációs eseménysorozata, ámde egy döntő különbséggel: a buborék környezete nem a gazdaság növekedése, hanem recessziója volt. A kapitalista parazita buborékok a tőzsdén, az ingatlanpiacon, a kereskedelemben stb.

Ezek a növekmények a maguk részéről a pénzalapokat hizlal­ták, amelyek jórészt spekulációs ügyletekbe áramlottak, egyfajta globális jellegű spekulatív­-fogyasztói­-termelői — végső soron fonák — circulus vitiosust alakítottak ki, ami középtávon katasztrófához vezet, ám rövid távon prosperitást generál.

Filmkritika: Bong Joon-ho: Parasite – a neoliberalizmus legfelsőbb foka | Tett

A es börzebuborékkal szemben viszont alacsony fogyasztási szintek állnak, valamint a termelői befektetések hanyatlása és a munkanélküliség folytonos növekedése. A hanyatló re­álgazdaság által tétlenségre ítélt többlettőke a pénzügyi spekulációban hajt hasznot.

Ami kapitalista parazita a kormányzatok mesés összegű mentőakcióinak köszönhetőn előáll: egy spekulációs-recessziós ördögi kör. Az észak­-amerikai kormányzat hatalmas szubvencióval enyhítette ezeket a negatív hatásokat, folyamatos támogatással fönntartott bizonyos fogyasztásokat, és ily módon mindenekelőtt lelassította a bruttó hazai termék GDP lefelé tartó görbéjét, hogy majd utóbb visszafordítására legyen lehetősége.

De e mögött az átmeneti megélénkülés mögött költségvetési hiány és az államadósság féktelen növekedése áll. Az élénkítési kísérletek a stimulált növekedés átmeneti enyhítő hatá­sa azokat az élősködő mechanizmusokat erősíti és állítja talpra, amelyek a mostani bajba sodorták az észak-amerikai gazdaságot.

És a birodalom a kapitalista világ gócpontja hanyatlása magával rántja a világrendszer egész együttesét. Kimagaslik közülük az energia- és az élelme­zési válság, amelyek már ban is éreztették hatásukat, s továbbra kapitalista parazita hatályosak. Meg kell említeni az urbánus és a természeti környezet válságát is, amely az erkölcsi és kulturális értékek s a szociális fölfogások hanyatlá­sával egyetemben fokozatosan hitelteleníti a polgári világ paradigmáit, szétzilálja, rongálja a politikai rendszereket, a termelési innováció struktúráit és a média működtetésének mechanizmusait.

Olyan, mint valami nagy-nagy bealkonyulás, ami nagyon hosszan elhúzódással fenyeget. E négy évtized leforgása úgy kapitalista parazita, mint a katasztrófa elodázása, köszönhetőn a pénzügyi-katonai terjeszkedésnek középpontjában az Egyesült Államokkala periféria olcsó munkaereje integrálásának Kína, egyebek közta természeti kapitalista parazita gyorsított ütemű fölprédálásának különösen a nem megújuló energiaforrások vonatkozásábana fejletlen országok tág terű pénzügyi kirablásának.

Burzsoázia

A parazitizmus növekedése és a globális termelési lendület lefékező­dése szoros kölcsönhatásban áll egymással. Az es évek derekától a GDP növekedési csúcsai világszerte egy lefelé tartó vonal mentén mozogtak szabálytalan módon, miközben a pénzügyi spekuláció szédítő iramban terjedt.

A technológiai innováció, ami a korábbi korszakokban lényeges pillére volt a termelésnövekedésnek — amire elsődlegesen hivatva volt - a parazita kapitalista parazita hipertrófia technikai bázisává alakult át.

A maga részéről az észak-amerikai katonai-ipari komplexum, amelyet nagyon súlyos csapás kapitalista parazita a vietnami vereséggel, az es évek dere­kán új ösztönzést kapott a kapitalizmus strukturális szükségleteitől, s ha­talmas mennyiségi ugrást hajtott végre az as évtized elején Reagan elnök katonai megaprogramjával.

Aztán úgy látszott, hogy nehézségekbe ütközött, amikor az Egyesült Államok megnyerte a hidegháborút az ­es évek elején. Hogyan lehet legitimálni a kiadások emelkedését, amikor már eltűnt az ellenség? A győzelem ebben a kapitalista parazita lehetővé tette a birodalomnak, hogy sarokba szorítva Oroszországot és Kínát, garantálja nagy stratégiai szövetségese, az Európai Unió hűségét, s így megszilárdítsa vezető szerepét, amely hozzásegítette, hogy roppant kemény pénzügyi és ke­reskedelmi föltételeket szabjon a világ többi részén, merthogy a hanyatló birodalmi gazdaság a külső kapitalista parazita fokozottan növekvő beadagolására szorult ahhoz, hogy életben maradhasson.

Ebben az értelemben nem valami új jelenségről van szó: az as években a katonai kiadások tették lehetővé az Egyesült Államoknak, hogy kievickéljen a recesszióból és egyben azt is, hogy tőkés szuperhatalommá emelkedjék a második világháború után. A hidegháború negyven éve jócskán serkentette a GDP növekedését, segítette áthidalni a recessziók többszörös fenyegetését az es évek végén, az as évek elején stb. A legutóbbi mi­litarista föllendülés újdonságát a birodalom társadalmának szélsősége­sen parazita torzulása adta, ami az összes korábbitól gyökeresen elütő szakasz fejleménye volt.

A világközpont hanyatlása Meg kell állapítanunk, hogy a világközpont — az Egyesült Államok — hanyatlásával állunk szemben, s hogy ez a hanyatlás nem jár együtt semmilyen másik imperialista világközpont fölemelkedésével, amelyik a helyébe lépne. A kapitalizmus a második világháború végétől az Egyesült Államok köré szerveződött, ez lett alapvető tere mindennemű üzletnek-ügyletnek termelés, pénzügyek, média stb. Az es évek elején megindult degradálódása és jelenlegi hanyatlása egyetemes kór kifejeződése.

Az észak-amerikai élősködő azért fogyasztott termelőképességén fölül, mert Európa, Kína, Japán stb. Idilli képet festettek egy megegyezésen alapuló kapitalizmusról, amely mentes a nagy nemzetállamok gyámságától, határtalan növekedésben van kölcsönös kapcsolatokban tevékenykedő körök mentén, agrimónia paraziták a technológiai forradalom, a termelésben beköszöntő változások, a fogyasztás kiterjedése és a globális pénzügyek alkotnak.

A a paraziták élnek az emberben olyan globális kapitalizmusról van szó, amely egy nagy s egyre inkább parazita imperialista központ köré tagolódik, és teljes mértékben ennek pénzügyi hegemóniája alá tartozik.

Mindazonáltal súlyos hiba volna úgy vélni, hogy ez a jelenség az észak-amerikai társadalom sajátságos és kizárólagos fátuma. Világfolyamatként helyes értelmeznünk. Maffia­hálózatok és vállalkozások finanszírozása és elterjedése amilyen a kábítószer-forgalmazás, a prostitúció, a periferikus állami vállalatok fosz­togatása stb.

Azt lehetne mondani, hogy a kínai eset kivételes, de nem így van. Kína nagy ipari exportőr, és mesés pénzfölösleget halmoz föl. Nagyon fontos szerepet játszik a világméretű spekulációs ügyletekben, vezető elitcsoportjai roppant kapitalista parazita korruptak, és iparosodása végső soron tel­jesen a globális finánckapitalizmus újratermeléséhez és kiváltképp az észak-amerikai gazdaság kapitalista parazita fejleményeihez igazodó funkciót lát el, ellátja olcsó árucikkekkel, és cserébe dollárt, államkötvényeket és egyéb értékpapírokat halmoz föl.

Ily módon a kínai mik a belső paraziták és jeleik a testben aktív résztvevője a globális élősködő világünnepélynek, és tagja a világ gazdagjai exkluzív klubjának munkás és paraszt társadalmi bázisa pedig a szegények, elnyomottak és kizsákmányoltak egyetemes proletártömegének része.

Ellenkezőleg, a többi nagyhatalom kétségbeesését mutatja legfőbb, központi szerepet játszó üzletfelük hanyatlása láttán.

Aminek szemtanúi vagyunk, az nem az egypólusú világ fölváltása valamilyen hatékony sokpólusú formával, nem a világ teljes fölosztása a központi nagyhatalmak között, hanem átváltás egy elhúzódó pólusvesztő folyamatra, amelynek során egyre-másra keletkeznek olyan hézagok, ahol az imperialista ellenőrzés gyöngülőben van — vagyis ahol a világ kapitalista tagolódása a válság ritmusa szerint bomladozik.

S a történeti előzmények mindenekelőtt az első világháború óta történtek arra utal­nak, hogy a kapitalizmus imperialista hierarchiája válságba sodródik, objektív és szubjektív föltételek jönnek létre a rendszer áldozatainak lázadásához. Nincs szó rendezetten zajló folyamatról.

ha férgek álmodoznak

Magába foglalja az imperialista visszavágás kísérleteit; az uralmi gépezetek helyreigazítását mint a mostani kurzus az Egyesült Államokban Barack Obama elnöksége alatt ; a többi nagyhatalom próbálkozásait, hogy kapitalista parazita a lábukat ott, ahol meggyöngült az észak-amerikai impérium hatalma; az egyszer sikeres, máskor pedig bukásra ítélt önállósodásokat a periférián.

Amikor egyné­mely nyugati guruk aggodalmat tanúsítanak ama lehetséges fejleménnyel szemben, amit kaotikus pólusvesztésnek Hass minősítenek, nagy egyetemes, tudatos vagy tudatalatti félelmet fejeznek ki azért, mert kilátás van az oly gyűlöletes antikapitalista kísértet újbóli föltűnésére, amelyet már több ízben holttá nyilvánítottak, ördögűzéssel eltüntettek, ám még mindig fenyegeti őket.

A krónikus túltermelési válságtól az általános alultermelési válságig A as kifejlet, a rendszer hosszú alkonyának kezdete sem­miképp sem volt meglepetés.

Bele volt kódolva az utóbbi négy évtized ellenőrzött válságába. Mi több, észlelhetők olyan folyamatok, amelyek már bő két évszáza­da zajlanak az ipari kapitalizmus történetében, s amelyek most ennek általános hanyatlásába torkollnak.

nemi szemölcs vakcina bilva a férgektől

Fölfedezhetők a rendszer jövendő hanyatlásának előjelei születésétől kezdve, ifjúkori terjeszkedésén át s még inkább érett kora folyamán: a parazitizmus csírái. Az alultermelési válságok sora a nyugati kapitalizmusban a XIX. A rendszer minden egyes depresszió után erőre kap, de ennek folyományaként mind több és több élősködő elemmel gyarapodik.

A XIX.

Társadalomkritikai és kulturális folyóirat // A quarterly journal for social critique and culture

Rákbetegség módjára elhatalmasodik, és hét-nyolc évtized múltán ab­szolút ellenőrzése alá vonja a rendszert. De fejlődése sokkal korábban kezdődött, az egyre inkább összpontosított ipari és kereskedelmi struk­túrák, valamint imperialista államok finanszírozásával, amelyekben tért hódítottak a polgári és katonai bürokráciák.

kapitalista parazita

A haladás és a sikeresség, a produktívizmus ideológiája arra szolgált, hogy leplezze ezt a jelenséget. A modern militarizmus is a Nyugat XIX. Csupán a probléma egyik oldalát vették tekintetbe, s figyelmen kívül hagyták vagy lebecsülték mélységesen parazita természetét: azt a tényt, hogy a rendszer kapitalista parazita szolgáló katonai monstrum hosszú távon sokkal nagyobb hatalomra szert tevő szörnyet takar: az improduktív fogyasztás szörnyetegét.

Kato­nai hatékonysága immár lejtmenetben, ám bürokráciája növekvőben. A korrupció keresztül-kasul áthatja minden tevékenységét, s többé már korántsem az a nagy gerjesztője a munkahelyteremtésnek, ami korábban volt; a katonai-ipari technológia fejlődésével már jócskán lecsökkent ez a funkciója.

A kapitalista parazita keynesizmus mint hatékony válságellenes stratégia korszaka immár a múlté MacDonald A peak oil a világméretű kőolaj-kitermelés maximuma körüli sáv, amelynek elérése után a hanyatló fejlődési szakasz következik megkö­zelítésével együtt járó energetikai válságot sem volna szabad az utóbbi évtizedek történetére korlátozni.

Úgy volna helyesebb értelmezni, mint a nem megújuló természeti erőforrások modernkori kiaknázása hosszú szuperciklusának hanyatló szakaszát.

parazita típus jelei

E modernkori kiaknázási ciklus az ipari kapitalizmus kezdetével indult, amikor ez megszabadult béklyóitól, majd terjeszkedni kezdett a bőségesen föllelhető, olcsó és könnyen szállítható energiahordozóknak köszönhetőn, kibontakoztatva előbb a szén ciklusát angol hegemónia alatt a XIX.

Ez az Az Ascaris hosszú szuperciklus teremtette meg a föltételeket a rendszer egész technológiai fejlődéséhez, és ez volt a kapitalista parazita zsákmányszerző lendületének úttörője, ami kiterjedt a természeti erőforrások és általában az ökoszisz­téma egészének fölprédálására.

paracelsus parazita kezelés

Amit csaknem két évszázadon át a polgári civilizáció nagy hőstettének tekintettek ipari és technológiai kockázatvállalásátaz immár minden szerencsétlenség forrásának látszik, rabló kalandorkodásnak, annak túlélését kapitalista parazita, ami útjára indította: az emberi fajnak.

Összegezve: a polgári civilizáció utóbbi két évszázad alatt lezajlott fejlődése amelynek gyökerei jóval messzebbre nyúlnak vissza a Nyu­gat múltjába a hanyatlás visszafordíthatatlan folyamatába torkollott. A szorosan összekapcsolódó környezetrombolás és élősködő terjeszkedés képezte e jelenség alapját. A kapitalizmus túltermelési válságokkal szegélyezett gazdasági fejlődésének útján e fejlődés dinamikája adja a hajtóerejét annak a zsákmányszerző-élősködő folyamatnak is, amelyik elkerülhetetlenül egy elhúzódó alultermelési válsághoz vezet.

Piaci gondolatok: A nap, amikor meghalt a kapitalizmus

Felületes rápillantásra olyan következtetést lehetne levonni, hogy ezt a válságot a rendszerhez képest külső tényezők okozták — klímazavarok, energiahordozók szűkössége stb. Ámde alaposabb szemrevétellel kiderül, kapitalista parazita az energiaínség és a környezetpusztulás a kapitalizmus zsákmányszerző lendületének a következménye, hisz vég nélküli növekedésre kényszerül, máskü­lönben tönkremegy, habár ugyanez a növekedés amúgy is a rendszer pusztulásához vezet.

Fonák dialektikus kölcsönkapcsolat létezik a profit globális tömegének gyarapodása, ennek fokozódó gyorsulása, a társada­lomellenőrzés polgári és katonai bürokratikus struktúráinak sokasodása, a világméretű jövedelem-koncentráció, az élősködés dagálya és az ökoszisztéma fölprédálása között.

rossz lehelet fórum vélemények

A technológiai forradalmak a kapitalizmus kötelező mentőtutajai voltak, méghozzá hosszú időn át, fokozták az ipar és a mezőgazdaság terme­lékenységét, egyebek mellett javították a közlekedést és a szállítást. De ha több évszázados mérlegüket nézzük, végzetes tankcsapdát állítottak saját maguknak: végtére ezek állítják le hogyan lehet eltávolítani a szarvasmarha-féreg fejlődést, amelyet arra sar­kallnak, hogy a környezet kifosztását vegye magának alapul, s amelyet arrafelé terelnek, hogy növekedjék a halálosan kizsigerelt és peremre szorított emberiség tömege.

Így tehát a technikai haladás integrálja a kapitalizmus általános ön­pusztító folyamatát a barbárság szemhatára felé vezető úton.

Nem arról van szó, hogy a polgári civilizáció technológiai rendszere képtelen volna továbbfejleszteni a termelőerőket, hanem hogy magasrendű képességét a termelőerők folyamatos pusztítása eszközeként kapitalista parazita. Összefoglalva: a túlter­melés története általános alultermelési válsággal, a rombolás, a hosszú távú rendszeres hanyatlás folyamatával végződik.

A hanyatlás most zajló folyamata úgy tekintendő, mint egy hosszú történelmi ciklus leszálló ága, amelyik a XVIII.

Olvasási mód:

Nosztalgiák, örökségek és remények Valósággal hemzsegnek a baloldalon, akik nosztalgiával tekintenek vissza a XX. Nekik kapitalista parazita nagy szocialista és antiimperialista for­radalmak időszaka rémlik vissza, az orosz forradalom meg a vietnami győzelem, a kínai forradalom és a gyarmatosítás ellenében kivívott dia­dalok sora Ázsiában és Afrikában, egyebek mellett.

Az egymást követő forradalmi hullámokkal szemben, ami utánuk következett a XX. Azonkívül a XIX. A kapitalizmus, amelynek egyként szüleménye volt a fasiszta barbárság vagy a keynesi civilizált integráció, akkora kulturális súllyal bírt, hogy az leküzdésének minden lehetőségét semmivé kapitalista parazita.

A rendszer utolsó nagy válsága, amely az es évek elején köszöntött be, nem eredményezte a világ balra­tolódását, hanem éppen az ellenkezőjét. Mélyen gyökerező, hosszú idő alatt kialakult prekoncepcióról van szó. Szétzúzni ezt a mítoszt, döntő föladat ez a dekadencia leküzdésének kapitalista parazita. Ha ez a célkitűzés nem valósul meg, a polgári páncélre­tesz megakadályozza, hogy kitörjünk ebből a barbárságra alapozott vi­lágból, ahogy az emberi történelem folyamán előfordult már más hanyatló civilizációk esetében, amelyek úgy kapitalista kapitalista parazita megőrizni kulturális hegemóni­ájukat, hogy sorra lealjasították és semlegesítették mindazt, ami esetleg kiutat mutathatott volna a lezüllött civilizáció meghaladására.

Mindazonáltal az a tény, hogy a kapitalizmus a hanyatlás időszakába lépett, egyebek mellett annyit is jelent, hogy kirajzolódnak az olyan gya­korlati és elméleti elemek létrejöttének civilizációs föltételei, amelyek alapul szolgálhatnak az antikapitalizmus mint egyetemes jelenség romboló­-teremtő kezdetéhez. Ehhez tüdőartériák gömbféreg és sürgető teendő: nyilvánossá tenni a rendszer radikális kritikáját, előbb az ellenálló és fölkelő mozgalmak szerves velejárójaként, majd innen elindulva, köz­kincsévé tenni a rendszertől leginkább sújtott sokféle, sokszínű, széles néptömegeknek.

Ennek az elengedhetetlenül szükséges folyamatnak a történelmi kulcsmozzanata egy sokszínű újító erő színrelépése. Ezt első megközelí­tésben radikális kommunizmusnak nevezhetjük. Mélységesen humanista antikapitalizmus ez, amely olyan forradalmi szubjektum megteremtését célozza, amelyik elszántan kenyértörésre viszi a dolgot, forradalmat hajt végre, szétzúzza az imperialista elnyomás hatalmi rendszerét, a kapita­lizmus újratermelési struktúráit.

Olvassa el is